WIP22

WIP 22  logo 2

 

 

Mae WORKS-IN-PROGRESS 2022 (WIP22), neu ‘gwaith-ar-y-gweill’, yn fenter newydd sbon a ffurfiwyd gan y coreograffydd preswyl sydd wedi’i leoli yng Nghymru, Marcus J Willis, i greu rhagor o gyfleoedd ar gyfer coreograffwyr sydd yng nghanol eu gyrfa ac yn gweithio ar eu liwt eu hunain yng Nghymru, i ddatblygu ac arddangos eu gwaith i gynhyrchwyr, curaduron, sefydliadau ariannu a lleoliadau. 

Bydd y coreograffydd preswyl, Marcus Jarrell Willis, yn rheoli’r prosiect yn ei rôl o fod yn Arweinydd Artistig, gyda chymorth Ballet Cymru. Rydym wedi gwrando ar sector y coreograffwyr sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain yng Nghymru ac sy’n wynebu anawsterau wrth lywio’r llwybrau priodol i goreograffwyr gael eu gweld. Trwy gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Ballet Cymru, sef y sefydliad lletyol, rydym am gefnogi coreograffwyr yng nghanol eu gyrfaoedd i feithrin perthnasoedd cyfredol a newydd â lleoliadau a sefydliadau ar gyfer prosiectau coreograffig annibynnol.

Bydd y fenter yn cynnig llwyfan yn benodol ar gyfer coreograffwyr Cymreig, neu rai sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, sydd yng nghanol eu gyrfa ond heb gynrychiolaeth ddigonol. Bydd y broses ddethol yn agored, yn deg, ac yn seiliedig ar brofiad, amrywiaeth ac angen. Anogir coreograffwyr o bob genre dawns i wneud cais; fodd bynnag, mae yna ffocws uniongyrchol ar gyrraedd coreograffwyr sydd yn benodol yn gobeithio dwyn eu gwaith ymlaen mewn lleoliadau.

Bydd WIP22 yn cynnig: 

– Ffi o £2500* i gefnogi’r broses o ddatblygu’r gwaith coreograffig yr ymgymerir ag ef yn ystod y fenter, e.e. llogi Artistiaid Dawnsio, cydweithredwyr, elfennau cynhyrchu, teithio neu gludiant.

*Cymorth ariannol yn cael ei ddarparu gan Gyngor Celfyddydau Cymru/y Loteri Genedlaethol 

– Hyd at 80 awr o amser stiwdio, yn rhad ac am ddim, o fis Chwefror 2022 ymlaen yn stiwdio ddawns Ballet Cymru yng Nghasnewydd, sy’n cynnal y prosiect, a hynny i ymchwilio, datblygu a chreu gwaith newydd.

– Cyfle i arddangos Works-in-Progress (WIP) yn stiwdios Ballet Cymru, a fydd yn cynnwys gwahodd cynulleidfaoedd ar gyfer marchnata i leoliadau trwy Creu Cymru, ynghyd â chynhyrchwyr ac asiantiaid.

– Dogfennaeth fideo wedi’i chynhyrchu’n broffesiynol, ynghyd â Llyfryn Portffolio y Coreograffydd.

Mae WIP22 yn chwilio am y canlynol: 

– Coreograffwyr Cymreig neu wedi’u lleoli yng Nghymru sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain – O leiaf pedair blynedd o dystiolaeth o brofiad coreograffig proffesiynol – Coreograffwyr ag ymrwymiad i ddatblygu eu gwaith yng Nghymru

– Prif ddiddordeb mewn cyflwyno gwaith coreograffig mewn lleoliadau (e.e. Theatrau a Mannau Perfformio)

Gwneud Cais 

Rydym yn cydnabod bod coreograffwyr sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain yn aml yn wynebu prosesau ymgeisio hir, a faint o amser y mae hynny’n ei olygu, felly gofynnwn i chi gyflwyno’r canlynol:

– Eich CV cyfredol, ynghyd â thystiolaeth o’r profiad gofynnol o waith coreograffig

– Cyflwyniad fideo byr* (dim mwy na phum munud), yn rhannu pwy ydych chi a sut y bydd WIP22 yn helpu i gefnogi eich ymarfer ar y cam hwn. Gadewch i ni wybod sut yr hoffech elwa ar y cyfle hwn, a sut y bydd yn cyfrannu at dwf y sector dawns yng Nghymru.

*Gellir anfon cyflwyniadau fideo trwy ddolen i Youtube neu Vimeo. Os hoffech i’ch fideo barhau’n breifat, cofiwch gynnwys cyfrinair gyda’r ddolen.

Derbynnir ceisiadau mewn fformat digidol, sain neu weledol, a hynny yn Gymraeg, yn Saesneg neu yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Dylai pob cyflwyniad gael ei anfon at Marcus J Willis mjwillis@welshballet.co.uk 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anghenion o ran mynediad, cysylltwch â Marcus trwy e-bost, neu ffoniwch 01633 892927 a gadael neges llais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Ionawr 2022. 

Bydd panel dethol yn adolygu’r ceisiadau ac yn gwneud y penderfyniad terfynol ddechrau mis Chwefror 2022, a hynny’n seiliedig ar y meini prawf yn y cyhoeddiad hwn. 

Cyfleoedd cyfartal i bawb 

Rydym yn ymrwymedig i broses recriwtio gynhwysol a hygyrch, ac yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg gan bobl o bob cefndir.

Dilynwch y ddolen hon i lenwi’r ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n gyfrinachol, a bydd unrhyw ddata a gesglir yn cael eu defnyddio at ddibenion adrodd i’n cyllidwyr.

Diolch i chi, ac edrychwn ymlaen at gael eich cais!

Mae WIP22 yn brosiect a gynhelir gan Ballet Cymru

ac a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Back to News