Pholisi Preifatrwydd

Datganiad Ballet Cymru Preifatrwydd

Mae cyfraith Diogelu Data newydd yn dod i rym ar 25 Mai 2018. Rydym am sicrhau eich bod yn gwybod pa ddata sydd gennym, a sut yr ydym yn eu defnyddio. Isod mae datganiad cyffredinol am yr hyn yr ydym yn ei wneud i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r rheoliad newydd, sef y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Ballet Cymru yw’r enw masnachu ar gyfer Gwent Ballet Theatre Limited, elusen gofrestredig rhif. 1000855, cwmni a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr rhif. 02535169.

Casglu Data ar gyfer ein rhestr bostio

Yn y gorffennol, rydych wedi darparu o’ch gwirfodd eich manylion cyswllt i ni er mwyn tanysgrifio i’n rhestr bostio. Dyma’r wybodaeth a ddarparwyd gennych at y diben hwn:

  • Enw
  • Cyfeiriad e-bost

Nid yw Ballet Cymru yn casglu unrhyw ddata personol arall gan danysgrifwyr i’n rhestr bostio.

Rydym yn defnyddio cwcis i reoli ein rhestrau postio. Drwy gofrestru i dderbyn cylchlythyr a chyflwyno’r ffurflen, rydych yn cydnabod y bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei throsglwyddo i MailChimp i’w phrosesu, yn unol â Pholisi Preifatrwydd a Thelerau MailChimp.

Data a gesglir ar ein gwefan

Cwcis

Rydym yn casglu data nad yw’n galluogi i ni adnabod defnyddwyr ein gwefan gan ddefnyddio ffeiliau bach a roddir ar eich cyfrifiadur a elwir yn gwcis. Mae’r cwcis hyn yn casglu data am sut rydych chi’n defnyddio’r wefan ac yn rhyngweithio â hi – megis pa dudalennau yr edrychir arnynt, ac am ba hyd.

Cwcis trydydd parti

Mae rhywfaint o’r cynnwys ar ein gwefan yn cael ei letya gan drydydd parti, megis YouTube. Oherwydd bod y cynnwys hwn ar wefan arall, nid ydym yn rheoli’r cwcis hyn. Os ydych chi eisiau newid eich dewisiadau cwcis, edrychwch ar wefannau’r trydydd parti i gael gwybodaeth am sut i reoli eu cwcis nhw. I gael rhagor o wybodaeth am sut i drefnu, dileu a rheoli cwcis ar eich cyfrifiadur, ewch i: www.aboutcookies.org

Google Analytics

Rydym yn defnyddio’r cyfleuster hwn i ddeall sut rydych yn rhyngweithio â’n gwefan, megis: y tudalennau yr ydych yn edrych arnynt; faint o amser rydych chi’n ei dreulio ar bob tudalen; sut rydych chi’n cyrraedd y wefan; ar beth rydych chi’n clicio tra byddwch yn ymweld â’r wefan. Nid ydym yn casglu nac yn storio eich gwybodaeth bersonol, er enghraifft eich enw neu’ch cyfeiriad drwy’r cyfleuster hwn ac felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i ddarganfod pwy ydych chi. Mae trosolwg o bolisi preifatrwydd Google yn: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vimeo a YouTube

Efallai y bydd gwylio fideo sydd wedi’i mewnblannu ar y wefan hon ond sy’n cael ei letya gan Vimeo neu YouTube yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:
https://policies.google.com/privacy?hl=en (ar gyfer YouTube)
https://vimeo.com/privacy#cookies (ar gyfer Vimeo)

SoundCloud

Efallai y bydd gwrando ar recordiad sain wedi’i fewnblannu ar y wefan hon ond sy’n cael ei letya gan SoundCloud yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://soundcloud.com/pages/privacy

Casglu Data ar gyfer gweithgareddau eraill

Gall Ballet Cymru ofyn am ddata personol gan unigolion ar gyfer prosiectau neu weithgareddau eraill. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i; ein Cynllun Aelodaeth Cyfeillion, Gweithdai, Rhaglenni Hyfforddi, a Gwasanaethau Trydydd Parti. Rydym yn rhoi opsiynau penodol (‘gronynnol’) ar wahân i gydsynio ar wahân i ddata at wahanol ddibenion a mathau o brosesu.

Diogelu

Gofynnwn i unrhyw un dan 18 oed gael caniatâd gan ei riant neu warcheidwad cyn darparu gwybodaeth bersonol i Ballet Cymru. Ni chaniateir i ddefnyddwyr roi gwybodaeth bersonol i ni heb y caniatâd hwn.

Mae Ballet Cymru yn sicrhau bod ein prosesu yn cydymffurfio â’r egwyddorion diogelu data ac mae gennym bolisi Diogelu’r Cwmni ar waith i sicrhau bod pob gweithgaredd yn cydymffurfio. Mae gan blant yr un hawliau ag oedolion o ran eu data personol.

Pwrpas a Defnydd

Mae Ballet Cymru yn prosesu unrhyw wybodaeth at ddibenion ymgyrchoedd postio uniongyrchol, er ei fudd dilys ei hun a budd ei gleientiaid. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda thrydydd partïon mewn unrhyw ffordd nac o dan unrhyw amgylchiadau, oni bai eich bod yn rhoi eich caniatâd neu os bydd angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Ffrâm Amser

Mae Ballet Cymru yn ymdrechu i ddarparu’r wybodaeth gywiraf bosibl. Felly, rydym yn ceisio ailddilysu cywirdeb yr holl wybodaeth yn barhaus. Gwnawn hyn drwy e-bostio cysylltiadau drwy ddefnyddio’r manylion sydd ar glawr ar hyn o bryd. Os canfyddir data sy’n anghywir neu’n hen, cânt eu dileu o’r gronfa ddata.

Hawliau Mynediad ac Optio Allan

O ran y wybodaeth sydd gan Ballet Cymru amdanoch, mae gennych hawl mynediad, hawl cywiro, hawl dileu a hawl cyfyngu. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data. Cewch arfer unrhyw un o’r hawliau hyn naill ai drwy ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg o’r rhestr bostio drwy glicio ar y ddolen ar waelod yr e-gylchlythyrau, neu drwy gysylltu â Ballet Cymru ar patriciavallis@welshballet.co.uk. Cewch ofyn am fynediad i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Cewch hefyd ofyn am gywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth amdanoch sy’n anghywir a gallwch hefyd optio allan o’r gronfa ddata’n llwyr. Bydd Ballet Cymru yn trin ceisiadau am fynediad at wybodaeth neu i’w chywiro, ei diwygio neu ei dileu yn unol â’i bolisïau mewnol a’r gofynion cyfreithiol perthnasol.

Diogelwch Gwybodaeth

Mae gan Ballet Cymru fesurau diogelu addas, gan gynnwys mesurau diogelwch rhesymol sy’n gorfforol, gweinyddol a thechnegol i amddiffyn ei gronfa ddata i bobl gael mynediad iddi heb awdurdod, a rhag cael ei datgelu, ei haddasu neu ei dinistrio.

Newidiadau i’r Datganiad Preifatrwydd Hwn

Mae Ballet Cymru yn cadw’r hawl i newid y datganiad preifatrwydd hwn, a bydd yn cyhoeddi polisi preifatrwydd diwygiedig sy’n adlewyrchu newidiadau o’r fath fel sy’n ofynnol gan reoliadau presennol y DU, sydd ar gael ar wefan y Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth www.ico.org.uk

Cwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datganiad hwn, cysylltwch â jennyisaacs@welshballet.co.uk

Ballet Cymru
1 Stad Masnachu’r Wern
Trefgwyliym
Casnewydd
NP10 9FQ