Gyrrwr/Technegydd Llwyfan Cynorthwyol yn Eisiau

Mae Gyrrwr/Technegydd Llwyfan Cynorthwyol yn eisiau i deithio ledled y Deyrnas Unedig gyda chwmni ballet proffesiynol llwyddiannus sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, De Cymru. Mae Ballet Cymru yn chwilio am unigolyn galluog a rhagweithiol sydd am weithio mewn tîm rhagorol mewn amgylchedd creadigol, deinamig.

 

HANFODOL: Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y swydd, mae’n rhaid i ymgeiswyr feddu ar drwydded yrru lân, bod yn hŷn na 25 oed a meddu ar y drwydded D1 briodol i yrru bws mini 17 sedd. Disgwylir i’r unigolyn feddu ar ddealltwriaeth gadarn o asesiadau risg iechyd a diogelwch a chydymffurfio â pholisïau’r cwmni.

 

DYMUNOL: Yn ddelfrydol, byddai gan ymgeiswyr brofiad o weithio mewn amgylchedd theatr a/neu ar gyfer digwyddiadau byw, a byddant yn gymwys naill ai o ran llwyfannu, sain neu gyfryngau clyweledol. Bydd disgwyl i chi helpu gyda llwytho/dadlwytho, cyfarpar llwyfannu a chlirio ar ôl y sioeau.

Efallai y gofynnir i chi helpu hefyd gyda rhedeg y sioe.

 

Bydd y swydd hon yn cynnwys gwaith gyda’r nos/ar benwythnosau yn ogystal ag aros dros nos.

Disgwylir i chi yrru dawnswyr y cwmni i leoliadau/westai, ac oddi yno, gan sicrhau y cymerir seibiannau gorffwys priodol.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli yn Ne Cymru, Bryste

neu allu adleoli ar gyfer contract.

 

Ffi: £500 yr wythnos

Y dyddiadau gofynnol: 18 Mai-12 Gorffennaf 2020 (8 wythnos)

Anfonwch CV, tystiolaeth eich bod yn preswylio yn y Deyrnas Unedig

a chopi o’ch trwydded yrru D1 cyn gynted â phosibl at:

 

Darius James OBE, Cyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru

dariusjames@welshballet.co.uk

www.welshballet.co.uk

Mae Ballet Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal

Rhif Elusen: 1000855

Back to News