Diweddariad gan Ballet Cymru

Roeddem am achub ar y cyfle hwn i roi diweddariad i’n ffrindiau a’n cefnogwyr ar y penderfyniadau a’r gweithgareddau y mae Ballet Cymru wedi bod yn eu gwneud ers dechrau’r pandemig byd-eang hwn.

Fel y mae llawer ohonoch yn gwybod, rydym yn sefydliad bach sydd ag uchelgais fawr (a realistig yn ein barn ni). Mae Ballet Cymru wedi bod yn rhedeg hyd eithaf ei allu ers nifer o flynyddoedd ac, o ganlyniad, rydym wedi bod yn ceisio adeiladu ar ein cadernid a’n hadnoddau. Er na fu hyn yn gamp hawdd, yn enwedig yn yr hinsawdd sydd ohoni, rydym hefyd yn cydnabod bod manteision i fod yn fach ar yr adeg hon. Mae Ballet Cymru yn ffodus i gyflogi tîm rhagorol ac ymroddedig, a gan fod pob swydd wedi bod yn hanfodol er mwyn dal ati i redeg a threfnu Ballet Cymru yn ystod yr amser hwn, nid ydym wedi rhoi unrhyw un o’n pum aelod o staff llawn-amser ar ffyrlo. Rydym yn hynod ddiolchgar i’n cyllidwyr sydd wedi helpu i alluogi hyn.

Rydym wedi bod yn rhedeg llwyfan digidol ar-lein dyddiol ers 30 Mawrth, sy’n cynnwys tiwtorialau, dangosiadau ffilm, cyfweliadau, take-overs a llawer mwy. Gellir eu gweld i gyd ar ein sianel  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCusHNEiSVMvyNaYLIWtmWOg

Ar ddechrau’r cyfyngiadau symud, roedd ein 9 o ddawnswyr proffesiynol yng Nghasnewydd yn barod i ddechrau’r cyfnod ymarfer ar gyfer ein ballet newydd, Giselle, a oedd i’w goreograffu gan Darius James OBE ac Amy Doughty gyda sgôr newydd wedi’i chyfansoddi gan Catrin Finch. O ganlyniad i’r cyfyngiadau symud, defnyddiodd Ballet Cymru ein dawnswyr proffesiynol i helpu i ddarparu ein llwyfan digidol ar-lein. Roeddem o’r farn y byddai hyn yn ffordd dda o gadw ein dawnswyr a’n staff yn teimlo’n llawn cymhelliant, yn bositif ac yn greadigol. Ac mae ein dawnswyr proffesiynol wedi bod yn anhygoel! Mae eu cyfraniadau tuag at y llwyfan digidol wedi bod yn graff, yn ddoniol, yn glyfar, yn greadigol, a gobeithiwn eu wedi rhoi dealltwriaeth i wylwyr o fywyd a meddyliau ein dawnswyr proffesiynol. Ni allwn ddiolch digon iddynt. Roeddem hefyd, wrth gwrs, yn obeithiol y gallai ein gwaith digidol gynnig ffyrdd i chi, ein ffrindiau a’n cefnogwyr, gadw’n bositif ac yn gryf a dal ati i wenu.

Rydym bellach mewn sefyllfa lle mae ein sector cyfan dan fygythiad difrifol. Ein theatrau a’n gweithwyr llawrydd yn arbennig. Gyda chalon drom, rydym bellach wedi canslo ein holl berfformiadau tan fis Mai 2021. Wrth gwrs, mae hyn yn golled enfawr i Ballet Cymru, nid yn unig y golled incwm anhygoel a ddaw yn sgil hyn, ond hefyd wrth sylweddoli na allem bellach, o ddiwedd mis Mehefin, gynnig contractau i 5 o’n dawnswyr llawrydd. Mae hyn wedi achosi tristwch mawr i Amy a Darius. Rhaid i ni flaenoriaethu goroesiad Ballet Cymru fel y gallwn, gobeithio, y tu hwnt i Covid-19, helpu i ailadeiladu ein sector a chefnogi mwy o ddawnswyr, coreograffwyr, cerddorion, dylunwyr goleuadau, gwneuthurwyr gwisgoedd, ymarferwyr/athrawon dawns a phobl greadigol lawrydd.

O fis Gorffennaf, bydd Ballet Cymru yn cadw pedwar o’n dawnswyr proffesiynol i helpu i ddarparu ein gweithgareddau addysg trwy gydol yr haf a’r hydref. Bydd hyn yn gyfuniad o brosiectau ar-lein, trwy Zoom ac ar y safle (yn ddibynnol ar ganllawiau’r llywodraeth). Byddant hefyd yn cyflwyno ein cyrsiau Dawns Haf Cymru ac Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru ar-lein, sy’n cyflwyno llawer o heriau technegol i ni ond sydd hefyd yn gyfle enfawr i gyrraedd cynulleidfa bellach ac ehangach. Mae gennym athrawon gwadd gwych ar gyfer y cyrsiau hyn hefyd. Mae’r tymor addysg/hyfforddiant dawns hwn yn datblygu Cwmni Addysg Ballet Cymru ymhellach, a bydd ein holl weithgareddau addysg ac allgymorth yn dod o dan hwn yn y pen draw.


Rydym wedi parhau i ddarparu hyfforddiant, heriau a fideos cyffrous ar-lein i ddawnswyr Cyswllt Ballet Cymru, yn ogystal â hyfforddiant a gweithgareddau ar-lein gydag ysgolheigion a phartneriaid Duets, sy’n cynnwys NEW Dance, Jukebox Collective, Dawns i Bawb, Impelo a Gofal Celf. A phan fydd yn ddiogel i ni ddychwelyd i’n hysgolion partner, byddwn yno ar unwaith!
duets 1
Rydym yn anelu at gyfnod Ymchwil a Datblygu y mis Tachwedd hwn, gan ddefnyddio grŵp bach o’n dawnswyr proffesiynol, i ddechrau datblygu gwaith ar gyfer Giselle (i’w ddangos am y tro cyntaf ym mis Mai 2021). Wrth gwrs, efallai y bydd angen cyflawni hyn trwy gadw pellter cymdeithasol, ac rydym yn dilyn argymhellion y llywodraeth yn ofalus yn hyn o beth. Ond mae cael cyfle i fod yn greadigol yn y stiwdio yn teimlo’n hanfodol – mae angen i ni ystwytho ein cyhyrau creadigol!
Mae’r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys yn rhoi cyfle i ni addysgu ein hunain, ac rydym yn gobeithio symud ymlaen gyda gwell mewnwelediad a dealltwriaeth, a gyda ffocws cryfach nag erioed ar gynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae #WeShallNotBeRemoved hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynhwysiant mewn dawns a’r celfyddydau, ac mae’n amlygu toreth enfawr o dalent ein hymarferwyr a’n sefydliadau creadigol B/byddar, niwroamrywiol ac anabl yng Nghymru. Yn ystod yr hydref, bydd Ballet Cymru yn cael Hyfforddiant Cydraddoldeb, Hyfforddiant Gwrth-hiliaeth, Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a Hyfforddiant Iaith Gymraeg. Byddwn hefyd yn defnyddio’r amser hwn i ddatblygu meysydd newydd yn Ballet Cymru, sef yn bennaf, archwilio’r byd digidol a’n galluoedd yn hyn o beth. Ein nod yw gweithredu cynlluniau a fydd, gobeithio, yn gweld Ballet Cymru yn cymryd camau beiddgar tuag at ddod yn gwmni ballet cenedlaethol cynhwysol i Gymru.
Yn olaf, byddwn yn parhau i ddarparu cyfleoedd i ddysgu am Ballet Cymru trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Gobeithio y byddwch yn mwynhau ymgysylltu â ni fel hyn nes y gallwn eich gweld unwaith eto yn ein sioeau byw neu ein stiwdio. Arhoswch gyda ni – rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i ddychwelyd i’r theatrau unwaith eto a gweld ein holl gyfranogwyr, cefnogwyr a ffrindiau gwych eto. Os ydych mewn sefyllfa i wneud hynny, ystyriwch roi rhodd tuag at Ballet Cymru. Ni waeth pa mor fawr neu fach, mae pob ceiniog a roddir yn dod â ni gam yn nes at y cwmni yr ydym yn ymdrechu i fod.

funderslbcBC PayPal logo with hyperlink

Back to News