Rhaglen Gyn-Broffesiynol

I ddawnswyr ifainc dawnus, awyddus ac uchel iawn eu cymhelliad, a chanddyn nhw uchelgeisiau mentrus, y mae Rhaglen Gyn-Broffesiynol Ballet Cymru ac mae wedi’i llunio i hwyluso pontio o hyfforddiant llawn amser i fywyd cwmni proffesiynol mewn amgylchedd wedi’i ganolbwyntio ac sy’n gefn iddynt. Amcan y cwrs dihafal, newydd sbon yma ydi datblygu artistiaid dawns ballet creadigol a medrus yn barod i’r diwydiant proffesiynol. Caiff myfyrwyr ddirnadaeth o amrediad llawn cwmni ballet. Mae’r cwrs llawn amser trylwyr yma’n cynnig cyfuniad dihafal o gyfleoedd hyfforddi a phroffesiynol, sy’n arloesi’r ffordd i’r cyfranwyr goethi eu techneg a datblygu cyneddfau artistig ac mae’n hwb i gychwyn bywyd yn ddawnsiwr proffesiynol. Mae’r rhaglen yma’n cynnig cyfleoedd i hyfforddi a pherfformio ochr yn ochr â chwmni arobryn Ballet Cymru, y cyfle eithriadol i ddatblygu medrau coreograffig gyda chyfleoedd perfformio, cyfleoedd rhwydweithio, yn ogystal â gweithdai technegau awyrgampau, dylunio goleuo/gwisgoedd, marchnata a sgrifennu ceisiadau am grantiau er mwyn creu gweithwyr proffesiynol cynhwysfawr yn y diwydiant. Caiff y cyfranwyr y cyfle hefyd i gael hyfforddiant ar gyfer rhaglen addysg ac allgyrch gynhwysol Ballet Cymru.

Trosolwg ar y rhaglen
Cwrs hynod o ymarferol ydi Rhaglen Gyn-Broffesiynol Ballet Cymru, i’r rheini sy’n gobeithio dilyn gyrfa’n ddawnsiwr neu’n goreograffydd proffesiynol. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfuniad trwyadl o hyfforddiant techneg ballet clasurol, repertoire, Cyfoes, Pilates, Coroegraffi, gweithdai technegau awyrgampau, dylunio goleuo/gwisgoedd a marchnata. Rhaglen hyfforddi hollgynhwysfawr ydi’r Rhaglen, wedi’i llunio i hwyluso pontio rhwng hyfforddiant llawn amser a dod yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant.

Saernïaeth y Rhaglen
Mae’r Rhaglen lawn amser, drylwyr yma wedi’i llunio i feithrin a herio medrau uwch a dealltwriaeth mewn technegau ballet clasurol a chyfoes yn ogystal â’r medrau a’r wybodaeth berthynol sy’n hanfodol i ddod yn ddawnsiwr proffesiynol. Mae’r myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr â’r dawnswyr proffesiynol pan fyddan nhw gartref a bydd ganddyn nhw’u hamserlen eu hunain pan fydd y cwmni ar daith. Mae gofyn i gyfranwyr y Rhaglen Gyn-Broffesiynol gwblhau tasgau a gorchwylion damcaniaethol eraill yn annibynnol yn eu hamser rhydd.

Mae Cydrannau’r Rhaglen yn cynnwys:

1. Techneg Ballet Clasurol gan gynnwys gwaith Pointe i Ferched
2. Techneg Dawns Gyfoes
3. Byrfyfyrio a Chyfansoddi
4. Pas de Deux
5. Repertoire Ballet Cwmni Cymru
6. Arfer proffesiynol gan gynnwys technegau gwrandawiadau (cyfweliadau) a sgrifennu CV
7. Ioga, Pilates a Chardio
8. Gweithdai arbennig gan gynnwys dylunio goleuo/gwisgoedd/printiau, marchnata, technegau awyrgampau
9. Cyfleoedd Perfformio gyda’r cwmni
10. Tynnu lluniau a gwneud fideos
11. Cyfleoedd Coreograffi
12. Hyfforddiant ar gyfer rhaglen addysg ac allgyrch gynhwysol Ballet Cymru

Profiad Proffesiynol
Byddwch yn hyfforddi ochr yn ochr â dawnswyr proffesiynol y Cwmni ac yn dod i wybod go iawn sut y mae Cwmni ballet proffesiynol yn gweithio.
Fe gewch gyfle hefyd i gael profiad proffesiynol gwerthfawr drwy ymarfer a pherfformio gyda’r Cwmni mewn oedfannau dethol yng ngwledydd Prydain.

Gwerthuso ac asesu
Gwylir ac asesir y myfyrwyr yn barhaol drwy gydol y Rhaglen. Bydd sgwrs agored â staff y Rhaglen, a rydd ymateb ar lafar i gynnydd y myfyrwyr.
Wedi cwblhau cydrannau cwrs y Rhaglen Gyn-Broffesiynol, caiff y myfyrwyr Dystysgrif Gwblhau a thystlythyr gan Ballet Cymru.

Mentora
Bydd mentor un i un yn gefn i chi ar hyd y flwyddyn, yn gymorth i chi ymgynefino â’r rhaglen ac ar gael i drafod unrhyw broblemau neu bryderon allai fod gennych. Bydd staff dysgu’r Cwmni yn eich arwain drwy eich anghenion hyfforddi gan roi disgwyliadau realistig i chi a chymorth i chi gyda cheisiadau a gwrandawiadau.

Cyfleusterau
Yng nghartref Ballet Cymru yng Nghasnewydd, De Cymru y bydd canolfan eich hyfforddiant, sy’n cynnwys stiwdios gyda’r newyddaf oll. Mewn oedfannau dethol yng Nghymru y bydd perfformiadau, gan gynnwys Glan yr Afon, yn ninas ein cynefin.

Diwrnod Sampl pan fydd y cwmni ar daith
Oriau Gweithgaredd
9.30-11am Dosbarth Ballet
11.30-1pm Ymarfer y Repertoire presennol
1-2pm Cinio
2-4pm Cyfoes / Coreograffi /Pas de Deux a hyfforddiant
4-5pm Pilates/Ioga/ Cardio neu Weithdy

Gofynion
Rhaid i’r ymgeiswyr fod dros 18 oed. Does dim terfyn oedran uwch i’r cwrs. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rhai sy’n gadael ysgol alwedigaethol, myfyrwyr graddedig a pherfformwyr profiadol (anabl neu heb fod yn anabl) sydd â’u bryd ar barhau â’u datblygiad proffesiynol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i astudio yn y Deyrnas Unedig. Rhaid i ymgeiswyr allu ymrwymo i bob wythnos o’r cwrs er mwyn cael eu Tystysgrif.

Sut i wneud cais
I wneud cais rhaid i chi gyflwyno CV, a detholiad o luniau ballet clasurol.
Anfonwch eich CV a’ch lluniau at Patricia Vallis patriciavallis@welshballet.co.uk.

Cofiwch ymorol eich bod yn gymwys i astudio yn y Deyrnas Unedig cyn dechrau’r cwrs a’ch bod wedi cael unrhyw fisâu (os oes angen).