Rhaglen Cysyllteion Ballet Cymru 2020 – 2021

Mae Rhaglen Cymdeithion Ballet Cymru wedi’i chynllunio i ategu hyfforddiant dawns presennol y myfyrwyr, a’i nod yw rhoi cyfle, dealltwriaeth a chipolwg i ddawnswyr ballet ifanc a thalentog ar yr hyn y gallai bywyd dawnsiwr proffesiynol ei olygu, a hynny trwy berthynas waith agosach a mwy rheolaidd â Ballet Cymru. Mae Ballet Cymru yn gwmni cynhwysol sy’n croesawu ceisiadau gan ddawnswyr ifanc ag anableddau, ynghyd â’r rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig.

Cynhelir y rhaglen yn fisol yn stiwdio ddawns Ballet Cymru yng Nghasnewydd, a hynny ar ddydd Sul rhwng misoedd Medi a Gorffennaf. Mae’n agored i fechgyn a merched 11* oed a hŷn. Mae’n gweithio ar ddwy lefel:

Cysyllteion Canol: 11 – 13 Oed
Cysyllteion Hŷn: 14 oed a throsodd

* Oedran o 31 Awst 2020

Bydd Cymdeithion Ballet Cymru yn cael cyfle i weithio gyda dawnswyr proffesiynol, Cyfarwyddwyr Artistig ac athrawon gwadd y cwmni. Bydd pob sesiwn yn cynnwys dosbarth technegau ballet, wedi’i ddilyn gan waith pointe/hyfforddiant gwrywaidd (lle bo hynny’n briodol), repertoire a gwaith creadigol. Mae gwaith pointe yn rhagofyniad ar gyfer y cwrs. Yn ystod y cwrs, bydd y cymdeithion yn dysgu gwaith o repertoire Ballet Cymru, yn ogystal â meithrin sgiliau coreograffig trwy weithio gyda thasgau creadigol ac archwiliol.

Dyddiadau’r Rhaglen Cymdeithion

Cynhelir clyweliadau yn stiwdio Ballet Cymru, Tŷ-du, Casnewydd ddydd Sul 13 Medi 2020 er mwyn dyfarnu lleoedd ar ein Rhaglen Cymdeithion Ballet Cymru.

2020

18 Hydref
15 Tachwedd
13 Rhagfyr

2021

17 Ionawr
21 Chwefror
21 Mawrth
18 Ebrill
16 Mai
20 Mehefin
18 Gorffennaf
31 Gorffennaf – perfformiad

* Gellir ychwanegu rhagor o ddyddiadau yn nes at adeg y perfformiad, a rhoddir gwybod am unrhyw newidiadau i’r dyddiadau.

Cost: £210

Bydd y cymdeithion yn cael cyfleoedd i berfformio ym mis Gorffennaf yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd, a rhoddir blaenoriaeth i’w harchebion am le ar gyrsiau dawns eraill Ballet Cymru.

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn dydd Gwener 15 Awst 2020, fan bellaf.

I wneud cais, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ganlynol gan gynnwys dau ffotograff cyfredol** (peidiwch ag anfon unrhyw daliad eto) at Amy Doughty / Aelodau Cyswllt Ballet Cymru amydoughty@welshballet.co.uk erbyn dydd 15 Awst 2020 fan bellaf.

**Dylech gynnwys dau ffotograff o’r ymgeisydd mewn dillad dawns, un yn wynebu ymlaen mewn tendu a la seconde, breichiau yn yr ail safle a’r ail ffotograff mewn arabesque en l’air cyntaf.

Llwytho i Lawr Ffurflen Gais

Gyda chefnogaeth

logo-stripe