DUETS

Hanfod DUETS yw mynd i’r afael â bylchau sylfaenol yn y ddarpariaeth o ran cyfleoedd dawnsio yng Nghymru. Ei nod yw estyn allan, ymgysylltu â phobl a theuluoedd, yn arbennig y rheini sy’n byw mewn tlodi ac ardaloedd economaidd-gymdeithasol isel yng Nghymru, a grwpiau amrywiol/ymylol, a chefnogi pobl i gael mynediad at ddawns, ni waeth beth yw eu cefndir, eu sefyllfa ariannol, eu hil, eu cred, eu gallu na’u rhyw/cyfeiriadedd rhywiol.

Cyfnod Archwilio a Phrofi – Yn dilyn menter dair blynedd rhwng 2012 a 2015 mewn cydweithrediad â Dawns Rubicon, sydd â’i ganolfan yng Nghaerdydd, mae Ballet Cymru wrth ei fodd ei fod wedi cael rhagor o gyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn a chan Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn i Ballet Cymru allu parhau i weithio mewn partneriaeth â Dawns Rubicon a threulio amser yn ‘archwilio a phrofi’ prif ffocws Rhaglen DUETS: sut y gellir ennyn diddordeb plant a phobl ifanc mewn ballet, a sicrhau eu bod yn cael mynediad ato.

Yn ystod y cyfnod hwn hefyd, byddwn yn mynd ati mewn modd cyfannol i edrych ar y seilwaith cynhaliol, a hynny er mwyn cryfhau’r broses o ddatblygu partneriaethau creadigol ledled Cymru, a gweithio gyda rhagor o bartneriaid ledled y wlad i uwchsgilio a chreu rhwydwaith o adnoddau medrus ar hyd a lled y wlad, gan weithio, yn y pen draw, at gyflwyno Rhaglen DUETS ledled Cymru.

Ewch i wefan DUETS duetsdancewales.com i gael rhagor o wybod am y gwaith cyffrous sy’n mynd rhagddo!

“Gweledigaeth DUETS yw datblygu gwell seilwaith ar gyfer darparu dawns yng Nghymru, creu gweithlu sydd wedi’i gefnogi’n well, a sicrhau darpariaeth fwy cyson er mwyn i bobl ifanc allu datblygu gyrfaoedd ym myd dawns.”

Susanne Burns, Ymgynghorydd Gwerthuso

  • Paul Hamlyn Foundation logo
  • Rubicon Dance logo
  • Arts Council of Wales logo