Ardal Agored

Ardal Agored – dim agenda, dim cynlluniau, dim ffiniau… Chi sy’n llywio’r drafodaeth.


Dydd Mawrth 17 Tachwedd

9.45am-3.15pm


Mae Ballet Cymru, Creu Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts a CDCCymru yn cynnal digwyddiad Ardal Agored ar y cyd am ddawns yng Nghymru.

Mae digwyddiadau Ardal Agored yn ardaloedd i drafod a datrys problemau gyda’n gilydd, gydag agenda sy’n cael ei gosod mewn amser real ar ddiwrnod y digwyddiad gan y rheiny sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad.


Byddwn yn ceisio trafod un cwestiwn:
Sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd i greu dyfodol tecach a chynaliadwy i ddawns yng Nghymru?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un sydd â phrofiad o weithio mewn dawns yng Nghymru.

Byddwch yn gallu cyfrannu yn Gymraeg, Saesneg neu BSL. Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad eraill, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn archebu lle.

Rydym yn croesawu gweithwyr llawrydd, rhai sy’n mwynhau dawns fel hobi, pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau celfyddydol, a sefydliadau dawns sydd wedi’u hariannu’n gyhoeddus ac yn breifat.

Rydym yn deall y pwysau ychwanegol y mae artistiaid a gweithwyr llawrydd yn ei brofi ar hyn o bryd, ac mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn gallu cynnig taliad o £125 i artistiaid llawrydd i gymryd rhan yn y digwyddiad undydd hwn. Sgroliwch i lawr i’r adran Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

_
255A089D-FE07-4D9B-88BF-DFC35D0966E4
Y Digwyddiad

Mae digwyddiadau Ardaloedd Agored yn cael eu rhedeg gan ac ar gyfer y rhai sy’n bresennol, gyda’r agenda yn cael ei gosod mewn amser real ar y diwrnod i fynd i’r afael â’r materion y mae’r rhai yn y digwyddiad yn teimlo’n angerddol yn eu cylch.

Cyn y digwyddiad hoffem i chi ystyried un cwestiwn:
Sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd i greu dyfodol tecach a chynaliadwy i ddawns yng Nghymru?

Bydd y cwestiwn hwn yn ffurfio gwraidd yr holl drafodaethau eraill yn ystod y dydd mewn sesiynau grŵp.  Mae croeso i’r cyfranogwyr awgrymu sesiwn grŵp, cymryd rhan mewn sesiwn grŵp a symud rhwng grwpiau.

Y nod yw datrys problem, meddwl am syniadau, a thrafod syniadau a allai wedyn sbarduno camau gweithredu a bod yn gatalydd ar gyfer newid.

Yna bydd y sefydliadau partner yn gweithio gyda’i gilydd i ledaenu canfyddiadau yn ogystal ag annog pwyntiau gweithredu sy’n deillio o hynny.

Bydd y digwyddiad yn amgylchedd hamddenol – felly mae croeso i chi allgofnodi, diffodd eich fideo neu’ch meicroffon pryd bynnag y dymunwch; mae croeso mawr i blant hefyd.

_

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal dros Zoom dan ofal Improbable – sy’n arbenigo mewn Digwyddiadau Ardal Agored.

Bydd y digwyddiad yn cael ei hwyluso gan Yvonne Murphy

Astudiodd Yvonne gwrs Drama ym Mhrifysgol Manceinion (1988-91) cyn mynd ymlaen i hyfforddi fel actor yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (1991-2) ac fel athro Saesneg a Drama yn UCL (1995-6). Mae Yvonne wedi bod yn Gyfarwyddwr Theatr, Cynhyrchydd Creadigol, Ymarferydd Creadigol ac Ymgynghorydd llawrydd er 1992 yn gweithio ledled y DU ac yn Rhyngwladol.

Yn 2008 sefydlodd Yvonne Omidaze Productions a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Clore Cyngor Celfyddydau Cymru iddi yn 2013. Mae Yvonne wedi cael ei gwneud yn Artist Cyswllt Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Iolo a Chymuned Artis ac wedi bod yn aelod o fwrdd Canolfan Chapter ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Mae hi’n Gynghorydd ar Gyngor Tref Penarth a safodd fel Ymgeisydd Seneddol yn Etholiad Cyffredinol 2019.

Mae Yvonne yn gweithio ar draws y sectorau Diwylliannol a Chreadigol, Democratiaeth a Chorfforaethol ac mae ganddi ddiddordeb arbennig yn y croestoriad rhwng Diwylliant a Democratiaeth, Mynediad ac Ymgysylltu, Modelau Economaidd a Busnes Amgen a Dysgu Creadigol ac mae’n cael ei hysgogi gan gydweithredu, cyd-greu, meddwl yn greadigol a datrys problemau a chefnogi eraill i ddod yn unigolion a sefydliadau y mae ganddynt y potensial i fod.

_

Amserlen

9.45am-11.15am: Cylch Agoriadol

11.15am-12.15pm: Sesiwn 1

12.15pm-1.15pm Sesiwn 2

Cinio

1.45pm-2.45pm Sesiwn 3


2.45pm – 3.15pm Cylch Cloi

_

Cwestiynau Cyffredin

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sy’n gweithio yn y sector dawns neu sydd â chysylltiad â’r sector dawns gan gynnwys:

- Artistiaid a Chwmnïau Dawns
- Athrawon Dawns
- Rhai sy’n gweithio mewn lleoliadau sy’n cyflwyno dawns
- Rhaglenwyr
- Asiantaethau
- Gwyliau
- Myfyrwyr ac Academyddion
- Rhai sy’n ymwneud â dawns gymunedol
- Sefydliadau sydd wedi’u hariannu’n gyhoeddus ac yn breifat
- Gwirfoddolwyr


Ni fyddaf yn gallu bod yn bresennol trwy’r digwyddiad, oes posib i mi gymryd rhan mewn rhan(nau)?

Oes. Byddai’n ddefnyddiol iawn os gallai pawb gymryd rhan yn y cylch agoriadol, gan mai dyma le bydd bwriad y diwrnod yn cael ei osod a lle bydd y grŵp yn dechrau gweithio gyda’i gilydd; felly os na allwch chi fod yno ar gyfer y diwrnod cyfan rydyn ni’n awgrymu eich bod yn dod i sesiwn y bore, ac yna’n aros am gynifer o’r sesiynau grŵp ag y gallwch.

Bydd y digwyddiad yn amgylchedd hamddenol – felly mae croeso i chi allgofnodi, diffodd eich fideo neu’ch meicroffon pryd bynnag y dymunwch; mae croeso mawr i blant hefyd.


Mae gen i anghenion mynediad – allwch chi ddarparu ar fy nghyfer ar Zoom?

Gallwn; pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y digwyddiad, bydd yna ffurflen fer i’w llenwi am ddewisiadau iaith a gofynion mynediad – rhowch wybod i ni beth sydd ei angen arnoch chi.

Rwy’n weithiwr llawrydd a byddaf yn colli gwaith os byddaf yn cymryd rhan yn y digwyddiad – allwch chi helpu?

Mae Ardal Agored yn rhad ac am ddim i bawb gymryd rhan, ond mae CDCCymru yn cynnig taliad i weithwyr llawrydd i wneud yn iawn am golli incwm trwy gymryd rhan.

Gallwn dalu hyd at 24 o weithwyr llawrydd i gymryd rhan yn Ardal Agored er mwyn sicrhau fod llais pwysig gweithwyr llawrydd yn cael ei glywed.  

Nid oes angen gwneud cais am y taliad, yr unig beth sydd angen ei wneud yw dewis ‘tocyn gweithiwr llawrydd’ wrth gofrestru.

Trwy gael tocyn ‘gweithiwr llawrydd’ i’r digwyddiad hwn rydych yn cadarnhau’r canlynol:

Trwy gael lle i weithiwr llawrydd gyda thâl i’r digwyddiad hwn, rwy’n cadarnhau:

• Rwy’n weithiwr llawrydd sy’n gweithio’n bennaf yng Nghymru ac mae fy ngwaith yn croestorri gyda’r sector dawns yng Nghymru, fel artist, dylunydd, cynhyrchydd, rhaglennydd, addysgwr, neu rôl berthnasol arall

•Rwy’n cadarnhau fy mod yn gyfrifol am dalu fy nhreth a fy yswiriant gwladol fy hun.

• Rwy’n cadarnhau na allaf dderbyn unrhyw daliadau eraill am gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, megis gan gyflogwr neu sefydliad yn gofyn i mi eu cynrychioli

• Rwy’n deall bod y ffi yn dibynnu ar fy mhresenoldeb yn y cylch ‘Agoriadol a Chlo’ yn ogystal â’r sesiynau grŵp.

Rwy’n deall y byddaf yn cael fy nhalu ar ôl i mi anfon anfoneb ddilys yn dilyn y digwyddiad a llenwi ffurflen gyflenwr newydd os bydd angen, ac y gall y taliad gymryd hyd at 30 diwrnod ar ôl derbyn yr anfoneb.

Back to News