DUETS Ymgynghorydd Gwerthuso Allanol

DUETS comp logo

DUETS Ymgynghorydd Gwerthuso Allanol

Mae Ballet Cymru yn awyddus i benodi Ymgynghorydd Gwerthuso Allanol i gynorthwyo partneriaid y rhaglen D.U.E.T.S, sef Ballet Cymru a Rubicon Dance, i asesu a gwerthuso’r gweithgareddau a gynhaliwyd fel rhan o gyfnod blwyddyn Archwilio a Phrofi DUETS yn ystod 2017-18, a dysgu ohonynt.

Cefndir

Prosiect cyffrous yw DUETS (Cyflwyno Meysydd Hyfforddi Unigryw a Chyffrous) a ariennir gan Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru. Cynhaliwyd prosiect peilot DUETS am 3 blynedd rhwng 2012 a 2015 a’i nod oedd mynd i’r afael ag anghydraddoldebau o ran mynediad i’r gweithgareddau ballet sydd ar gael i blant a phobl ifanc yng Nghasnewydd a Chaerdydd. Drwy werthuso’r cynllun peilot gwelwyd ei fod yn llwyddo i helpu llawer o bobl ifanc i ddod o hyd i lwybr newydd mewn bywyd.  Fodd bynnag, er mwyn deall yn iawn a chreu rhaglen DUETS genedlaethol a allai fod yn fwy o ran maint, mae angen i ni edrych yn fwy manwl ar dystiolaeth a gwerthuso drwy gynnal ail gam peilot er mwyn sicrhau ein bod yn cyfleu popeth rydym yn ei wybod er mwyn cynnal rhaglen DUETS fwy.

Bydd y gwaith yn ein galluogi i edrych eto ar sut rydym yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau o ran cyfleoedd i gael mynediad i’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt, deall sut y gallwn wneud hyn yn well, a gweithredu dulliau newydd o ddatblygu fframwaith a allai helpu i gyflawni nodau’r rhaglen yn fwy llwyddiannus yn y dyfodol.

Y Rôl

Rôl yr Ymgynghorydd Gwerthuso Allanol ar gyfer y rhaglen DUETS yw:

 • Cynghori ar y fethodoleg er mwyn cofnodi tystiolaeth o’r effaith a’r dysgu o gymharu â’r fframwaith gwerthuso
 • Cynorthwyo’r broses o ddadansoddi a fformatio dulliau cofnodi
 • Canfod ffactorau llwyddo allweddol a heriau;
 • Gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’ y prosiect gan archwilio a herio cynnydd a hyrwyddo diwrnodau adolygu, cyfarfodydd bord gron a sesiynau myfyrio;
 • Ychwanegu at ein gallu i werthuso a dysgu;
 • Ymchwilio i bartneriaethau posibl a allai wella sail ymchwil y rhaglen;
 • Cyfrannu at yr adroddiad/cyhoeddiad terfynol
 • Ychwanegu at y fframwaith gwerthuso presennol er mwyn ymchwilio i’r posibilrwydd o gyflwyno prosiect hirdymor ledled Cymru;
 • Gweithio’n agos gyda ni er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr hyn a ddysgwyd drwy gydol y prosiect peilot hwn ac yna’i rannu â’r sector ehangach drwy ein cynllun lledaenu gwybodaeth.

 

 

Manyleb Person

 

Hanfodol

 • Sgiliau monitro a gwerthuso
 • Profiad gwerthuso perthnasol a thystiolaeth o ganlyniadau llwyddiannus
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol (yn ysgrifenedig ac ar lafar) a sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • Gwybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru ac yn gyfarwydd â nodau ac amcanion Llywodraeth Cymru i blant a phobl ifanc
 • Gwybodaeth am y gymuned ddawns a materion yn ymwneud â chynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Ymwybyddiaeth o ymarfer presennol yn y celfyddydau ledled Cymru a’r DU.
 • Deall anghenion pob cyfranogwr, sefydliad partner a phob rhan o’r gymuned, gan hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Gwybodaeth am sefydliadau dielw

 

Dymunol

 • Gallu cyfathrebu yn Gymraeg
 • Trwydded yrru lân a llawn
 • Archwiliad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

 

Cyffredinol

 • Bod yn eiriolwr cryf ar ran DUETS a hyrwyddo enw a hunaniaeth y Rhaglen

 

Hyd y contract:                      8-10 diwrnod dros 12 mis y rhaglen

Ffi:                                          £8K (gan gynnwys yr holl dreuliau sy’n gysylltiedig â gwaith: teithio, llety ac ati)

Lleoliad                                  Gweithio o adref, ond yn gallu mynychu cyfarfodydd/digwyddiadau allweddol yng Nghymru

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:        Hanner dydd, ddydd Llun 16 Hydref 2017

Dyddiad cychwyn:                Cyn gynted â phosibl

Er mwyn gwneud cais, gofynnwch am becyn cais DUETS gan Jenny Isaacs, Gweinyddwr Ballet Cymru, gan nodi Teitl y Swydd: Ymgynghorydd Gwerthuso Allanol;

DUETS EVAL RECRUITMENT PACK OCT 2017 (CY)

E-bost jennyisaacs@welshballet.co.uk         Ffôn. 01633 892927

Drwy’r post: DUETS, Ballet Cymru, 1 Wern Trading Estate, Tŷ-du, Casnewydd NP10 9FQ

Noder: yn anffodus dim ond ymgeiswyr a ddewisir i gael cyfweliad y gallwn ymateb iddynt

Mae Ballet Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal

Darperir yr hysbysiad hwn yn Saesneg hefyd

Mae fformatau hygyrch eraill ar gael ar gais.

Charity No.|Elusen Rhif. 1000855

Registered in England and Wales as Gwent Ballet Theatre Ltd. 02535169

|Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Gwent Ballet Theatre Cyf.. 02535169

Print

Back to News