Technegydd Teithiol Yn Eisiau

Technegydd Teithiol Yn Eisiau
(contract tymor penodol dros dymor yr Haf, rhwng mis Mai a mis  Gorffennaf 2019)

Mae Ballet Cymru yn gwmni bale proffesiynol arobryn, sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, De Cymru. Mae’n creu cynyrchiadau unigryw a hygyrch, ac yn eu cyflwyno ar daith mewn lleoliadau ledled y Deyrnas Unedig bob blwyddyn.

Y Rôl
Mae Ballet Cymru yn chwilio am Dechnegydd brwdfrydig, hyblyg a dibynadwy i ymuno â thîm o un neu ddau dechnegydd a Rheolwr Technegol ar gyfer taith haf y Cwmni. Bydd y Rôl yn cynnwys helpu i osod a dadosod y set, gan gynnwys llwytho a dadlwytho fan y daith (yn cynnwys gwaith codi trwm) ac, o bryd i’w gilydd, bod yn gyfrifol am osod cefnlenni a rhoi cyfarwyddiadau i’r criw lleol.

Rhaid i ymgeiswyr amlygu peth gwybodaeth am unrhyw un o’r meysydd canlynol: gosod a ffocysu goleuadau, Q-Lab (Sain), taflunio a meddalwedd Isadora. Ochr yn ochr â’r technegwyr eraill, bydd y Technegydd yn rhannu’r gwaith o reoli’r goleuo neu’r feddalwedd Q-lab, a phan na fydd yn gwneud hynny, bydd yn gweithio ar lefel y llwyfan yn rhoi cliriad i’r dawnswyr.

Bydd yn ofynnol i’r Technegydd hefyd rannu’r gwaith o yrru’r fan a logir ar gyfer y daith, felly, rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y rôl hon fod yn 21 mlwydd oed neu’n hŷn, a meddu ar drwydded yrru lân ers o leiaf dair blynedd. Bydd y cwmni’n talu costau teithio a llety dros nos yn ôl yr angen yn ystod y daith.

Bydd cerbydau’r daith, yr offer a’r eitemau teithiol, yn cael eu cadw ar brif safle’r cwmni yng Nghasnewydd rhwng cyfnodau teithio, felly, yn ddelfrydol, bydd yr unigolyn a benodir i’r rôl hon yn byw yn Ne Cymru neu ardal Bryste, neu’n barod i adleoli am gyfnod y daith.
Bydd Ballet Cymru yn cyflwyno un cynhyrchiad ar daith ledled y Deyrnas Unedig yn ystod yr haf, ac er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, bydd angen i chi fod ar gael rhwng 27 Mai ac 8 Gorffennaf 2019. Gallwch weld dyddiadau teithiau’r Cwmni ar: http://welshballet.co.uk/ar-fynd/dyddiadau-teithiau/

Cyflog £450 yr wythnos ar gontract tymor penodol.

I ymgeisio, anfonwch eich CV, ynghyd â manylion am eich profiad perthnasol, at Darius James, Cyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru: dariusjames@welshballet.co.uk

Cynhelir y cyfweliadau ganol mis Chwefror, a hynny yng Nghasnewydd, De Cymru.

Sylwer na fyddwn ond yn ymateb i’r ymgeiswyr hynny a ddetholwyd ar gyfer cyfweliad.

 

 

Mae Ballet Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal
Rhif Elusen: 1000855
www.welshballet.co.uk

Back to News