DUETS Rheolwr Prosiect

 

DUETS comp logo

 

DUETS Rheolwr Prosiect

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Reolwr Prosiect deinamig ar gyfer y rhaglen D.U.E.T.S (Cyflwyno Meysydd Hyfforddi Unigryw a Chyffrous), sy’n cael ei chynnal mewn partneriaeth â Rubicon Dance, ac yn cael ei hariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Cefndir

Rhaglen waith 3 haen oedd DUETS a luniwyd ac a gyflwynwyd gan y cwmni ballet proffesiynol, Ballet Cymru, a’r sefydliad dawns gymunedol, Rubicon Dance, rhwng 2012 a 2015. Cynlluniwyd y rhaglen i roi mynediad i ddawnswyr a chymunedau yng Nghymru i gyfleoedd hyfforddi a chyfranogi pwrpasol yn ymwneud â dawns.

Mae’r 3 haen wedi gweithio’n annibynnol ond maent hefyd wedi cysylltu â’i gilydd i greu rhaglen gyflawn a chyson o hyfforddiant dawns.  Nod DUETS oedd llenwi bwlch mewn darpariaeth ym myd y ddawns yng Nghymru, gan dargedu’n benodol y bobl sy’n byw mewn ardaloedd o dlodi a’r rhai nad ydynt wedi cael llawer o gyfle i gael profiad o ddawns a’r celfyddydau.

Y Rôl

Bydd y Rheolwr Prosiect yn gyfrifol am weinyddu, cydlynu a rheoli’r cam Archwilio a Phrofi sy’n rhan o gyfnod newydd cyffrous DUETS, gyda’r posibilrwydd o gyflwyno rhaglen hirdymor ledled Cymru ar ôl hynny. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, trefnus a phrofiadol iawn sy’n ymroddedig i weithio gyda phobl o bob oedran a chefndir, yn amrywio o grwpiau cymunedol amrywiol i artistiaid proffesiynol, er mwyn cyflawni’r gwaith canlynol:

  • Rheoli’r prosiect yn weithredol o ddydd i ddydd tan ddiwedd y prosiect
  • Rheoli cyllideb a gwariant y prosiect
  • Gweithio’n agos â thîm partneriaeth DUETS yn Ballet Cymru a Rubicon Dance chyflwyno adroddiadau rheolaidd iddo
  • Rhoi gwybodaeth i gyllidwyr ac ysgrifennu adroddiadau
  • Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, cysylltu â phartneriaid, gofalu am leoliadau, artistiaid, rhieni a’u teuluoedd a’r rhai sy’n rhan o’r rhaglen.
  • Gweinyddu contractau a threfnu gweithgareddau i artistiaid ac athrawon
  • Nodi’r hyn a ddysgir o’r prosiect a’i werthuso: casglu data a thystiolaeth a chyd-drafod gydag Ymgynghorwyr gwerthuso allanol
  • Gweithio gyda grŵp llywio DUETS ar y cam Archwilio a Phrofi presennol a chynorthwyo’r broses o gynllunio rhaglen gynaliadwy hirdymor, gan ddefnyddio’r data i ddatblygu llawlyfr a fydd yn cefnogi’r broses o gyflwyno’r rhaglen yn genedlaethol

Mae archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â threfniant gweithio hyblyg; bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio yn swyddfa Ballet Cymru yng Nghasnewydd, De Cymru, ond gall y rôl gynnwys gweithio gyda’r nos, ar benwythnosau ac aros oddi cartref dros nos o bryd i’w gilydd.  Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol iawn, yn ogystal â thrwydded yrru lân, lawn.

 

Hyd y contract:                      cyfnod penodol o 12 mis (gyda’r posibilrwydd o’i ymestyn yn dilyn

                                                adolygiad)

Oriau’r contract:                   22.5 awr yr wythnos

Cyflog:                                    £14,040 y flwyddyn (£23.4K y flwyddyn pro rata)

Dyddiad cau i ymgeiswyr:     Hanner dydd, ddydd Llun 16 Hydref 2017

Dyddiad dechrau:                 Cyn gynted â phosibl

I wneud cais, gofynnwch am becyn cais DUETS gan Jenny Isaacs, Gweinyddwr, Ballet Cymru, gan nodi Teitl y Swydd

DUETS PM RECRUITMENT PACK OCT 2017 (Cy)

e-bost jennyisaacs@welshballet.co.uk         Ffôn. 01633 892927

Drwy’r post: DUETS, Ballet Cymru, 1 Wern Trading Estate, Tŷ-du, Casnewydd NP10 9FQ

Noder: yn anffodus dim ond ymgeiswyr a ddewisir i gael cyfweliad y gallwn ymateb iddynt

 

Mae Ballet Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal

Darperir yr hysbysiad hwn yn Saesneg hefyd

Mae fformatau hygyrch eraill ar gael ar gais.

 

Charity No.|Elusen Rhif. 1000855

Registered in England and Wales as Gwent Ballet Theatre Ltd. 02535169

Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Gwent Ballet Theatre Cyf.. 02535169

Print

Back to News