Hills & Daffodils – Adolygiad o Cinderella Ballet Cymru

Mai 29 Adolygiadau, Glan yr Afon

Dwi ddim yn siwr ydw i wedi sôn yma o’r blaen fod fy merched yn ddawnswyr, ar hyn o bryd mae’r hyna’n cael gwersi ballet, tap a modern, ac mae’n dwli ar bob agwedd arno, felly hefyd ei chwaer fach. Felly wrth reswm mae eu brwdfrydedd dros eu hobi wedi deffro fy chwilfrydedd i, a phan welais fod Cinderella Ballet Cymru yng Nglan yr Afon neidiais at y cyfle i fynd â’r genethod i’w weld.

Roeddwn ar bigau’r drain, rwy’n cyfaddef, a minnau heb erioed weld perfformiad ballet byw o’r blaen, ac roeddwn yn mynd â’m merched gyda mi, un ohonyn nhw’n dal i fod yn ferch fach ac yn egnïol felly doedd gen i ddim syniad beth i’w ddisgwyl, gwnes yn siwr fod gennym ddiodydd a thameidiau i aros pryd a bod y ddwy ferch yn gwybod bod gofyn iddyn nhw barchu’r bobol eraill yn y gynulleidfa, gan na doedd hon ddim run fath â sioeau cynt roedden nhw wedi’u gweld a doedd hi ddim o anghenraid i blant yn unig.

Ond doedd dim eisiau i mi boeni, roeddwn yn synnu at gynifer o blant oedd yn y sioe, a welson ni hyd yn oed fabi bychan bach bach yno! Ddwedwn i fod y bobol oedd yno heb blant fel taen nhw’n mwynhau eu gweld yn ymgolli yn yr awyrgylch beth bynnag.

Felly beth roeddwn fy marn i am Cinderella? Wel pan fydda i’n mwynhau rhywbeth rwy’n dueddol o fynd dros ben llestri, felly fe wna i ngorau i ymreoli – roedd Cinderella yn hudol, yn hollol ac yn gwbl wych ac allaswn i ddim bod yn fwy f’edmygedd o bob un o’r dawnswyr a’r coreograffi gan Darius James ac Amy Doughty Rhaid i mi ddweud mod i’n llawn ddisgwyl gorfod gadael hanner ffordd drwodd am fod y merched mae’n debyg wedi diflasu, ond mae’n ddrwg gen i am dybio mor ddiniwed, ac mae’n anodd i mi ei roi mewn geiriau – roeddwn i’n bell bell ohoni – roedd gwylio fy merch, sydd wrth ei bodd yn dawnsio, yn eistedd ar ymyl ei sedd (yn llythrennol!) drwy gydol y perfformiad, yn curo dwylo ac yn chwerthin, yn dipyn o beth.

Rydym ni i gyd yn gyfarwydd â hanes Cinderella ond addasiad oedd hwn o stori’r Brodyr Grimm ac roeddwn i’n falch iawn o hynny. Roedd golygfeydd aderyn Krystal Lowe (a Mam Cinderella) yn fesmeraidd, y medr a’r teimlad gawson ni gan Krystal oedd rhai o fy hoff ddarnau o’r sioe, mor ddwys a chain ar yr un pryd. Doeddwn i wir ddim yn teimlo’n deilwng yn ei gwylio hi, ond er mai ychydig wn i am ballet roeddwn i’n gallu gwerthfawrogi’r ymdrech a’r medr yno.

“Blentyn annwyl, bydd dduwiol a da ac edrychaf lawr arnat hyd byth”

Wrth i stori Cinderella fynd heibio bron yn ddieiriau, ond digonedd o ddawns a cherddoriaeth i adrodd yr hanes, roedd yna ambell i beth amlwg ei le, yn gyntaf roeddwn i’n ymddiddori yn neuawd y llyschwaer a’r llysfrawd hyll, roedd gwryw a benyw wrth gwrs yn  rhoi lle i fwy o godiadau ac amrywiaeth na’r ‘chwiorydd’ arferol ac roedd y codiadau a’r ffordd rwydd roedden nhw’n gweithio gyda’i gilydd yn gyfareddol. Rwy’n credu’u bod nhw hefyd yn dwyn elfen o hwyl i’r sioe, yn dawnsio’n chwareus a bron o’r frest, er mod i’n siwr nad felly’r oedd hi damaid, a hyn yn hoelio sylw’r plant yn y gynulleidfa.

Pan aeth Madoc (y Tywysog Swynol) i chwilio am Cinderella a’r llyschwaer a’r llysfrawd hyll yn gwneud eu gorau i roi’r esgid amdanynt, esgid ballet wrth gwrs, roedd gan y fam wen ffordd ddiddorol o wneud eu traed yn llai, does arna i ddim eisiau gollwng y gath o’r cwd ond rhaid i mi ddweud i’r sgrech uchel wneud i mi biffian chwerthin ac roedd golwg bryderus ar y plant, eglurais i mai cogio oedd hyn i gyd ac mae’r ifancaf yn mynnu’n awr mai dyma ei hoff ran o’r sioe. Welwch chi beth sy’ gen i os ewch i weld Cinderella drosoch eich hun.

Heb anghofio’r effeithiau awyr syfrdanol gan Citrus Arts, joch go dda o theatr ddoniol gan Glan yr Afon a cherddoriaeth benigamp gan Jack White, roedd yr holl sioe’n wych o’r dechrau i’r diwedd, ac fel fy mlas cyntaf i a blas cyntaf fy merched o gynhyrchiad ballet does dim dau na chychwynnon ni’n iawn, hyd yn oed os collodd yr ifancaf ei Capri Sun drosti i gyd hanner ffordd drwodd! Pleserau plant bach mewn mannau cyhoeddus am wn i.

Llongyfarchiadau i bawb oedd ynghlwm â chreu Cinderella, diolch o galon am yr ymdrech wnaethoch chi i’n difyrru ni’r noson honno, ac rwy’n torri mol o eisiau gwybod beth sydd gan Ballet Cymru ar ein cyfer ni’r tro nesaf.

http://hillsanddaffodils.co.uk/ballet-cymru-cinderella-review/

Back to Reviews