Preifatrwydd a Chwcis

Preifatrwydd a Chwcis

O ddarllen a dal i ddefnyddio’r wefan rydych yn cytuno i’r amodau defnyddio sy’n dilyn.

Gwasanaeth ydi’r wefan yma a weithredir gan Ballet Cymru, Uned 1, Stad Fasnachu’r Wern, Trefgwilym, Casnewydd NP10 9FQ Cymru, y Deyrnas Unedig.

Ymwadiad

Mae Ballet Cymru yn gwneud ei orau glas i ymorol bod yr wybodaeth ar y wefan yma’n gywir ac i’r funud. Fodd bynnag, allwn ni dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu drafferth a achosir gan ddibynnu ar ddeunydd anghywir a gynhwysir yn y wefan yma.

Cysylltau â gwefannau eraill

Bydd rhai cysylltau, gan gynnwys cysylltau hyperdestun, yn mynd â chi i wefannau allanol. Cynigir y rhain er hwylustod i chi a dydi cynnwys unrhyw gyswllt ddim yn awgrymu bod Ballet Cymru nac yn cefnogi nac yn cymeradwyo na’r safle cysylltiedig, na’i weithredwr na’i gynnwys. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan y tu allan i’n gwefan ni.

Polisi preifatrwydd

Caiff Ballet Cymru gasglu gwybodaeth bersonol gan ymwelwyr â’r wefan yma. Dim ond i ateb ymholiadau ac i fonitro defnydd o’r wefan y defnyddir yr wybodaeth yma. Dim ond cyhyd ag y bo’r ymholiad yn agored y cedwir cyfeiriadau e-bost yn rhan o ymholiad.

Lle gofynnir am ddata personol drwy ffurflenni (gan gynnwys ffurflenni cofrestru), dim ond at y diben a ddatganir ar y ffurflen y defnyddir data o’r fath ac ni chaiff na’i roi na’i werthu i drydydd person.

Dim ond i wefan Ballet Cymru y mae’r polisi preifatrwydd yn berthnasol – dydi’r polisi yma ddim yn cwmpasu gwefannau y cysylltir â nhw drwy’r wefan yma.

Bydd Ballet Cymru bob amser yn cydymffurfio â gofynion Deddf Amddiffyn Data 1998.

Defnyddio Cwcis

Ffeiliau testun bychain ydi cwcis, a roir ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ewch iddyn nhw.

Fe’u defnyddir yn eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal ag i gynnig gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Mae’r tabl isod yn egluro’r cwcis a ddefnyddiwn a pham.

Cwci: Google Analytics

Enw:

Diben: Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn yr wybodaeth i wneud adroddiadau ac yn gymorth i ni wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn anhysbys, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr â’r wefan, o ble daeth yr ymwelwyr i’r wefan a’r tudalennau yr aethant iddynt.

Rhagor o wybodaeth:

Cliciwch yma i weld uwcholwg ar breifatrwydd yn Google

O ddefnyddio ein gwefan, rydych yn gytûn y cawn roi’r math yma o gwcis ar eich dyfais.

Hygyrchedd

Mae Ballet Cymru bob amser yn gwneud ei orau glas i wneud y wefan mor hygyrch ag sy’n rhesymol bosib i ddefnyddwyr anabl. Dydi Ballet Cymru ddim ar unrhyw gyfrif yn ceisio gwahaniaethu’n fwriadol yn erbyn hygyrchedd gwasanaeth y wefan i ddefnyddwyr anabl yn unol â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995.