Pleidleisiwch dros brosiect Ballet Cymru yn Aviva Community Fund D-connect

aviva-community-fund-banner-600x160

Dyddiad cau: 21ain Tachwedd 2017

Y cwbl mae gofyn i chi’i wneud yw clicio YMA
a darllen am ein prosiect newydd cyffrous

D-connect

Ymgofrestrwch wedyn bwrw’ch 10 pleidlais dros Ballet Cymru
(132)

D-CONNECT

Mae Ballet Cymru yn ceisio cyllid i gyflenwi wyth preswyliad dawns gynhwysol yng Nghymru ac yn Lloegr, gyda phlant a phobl ifanc a chanddynt anableddau a/neu sydd mewn tlodi. Rydym yn cydnabod bod anabledd a thlodi yn ffactorau enfawr o ran cau pobl allan o ballet; er mwyn peri newid, un o’n hamcanion bob amser yw cynnwys.

Mae’r cwmni hefyd yn ceisio cyllid yn gymorth i gyflogi Swyddog Addysg o fis Ionawr tan fis Rhagfyr 2018. Byddai’r Swyddog Addysg yn helpu i drefnu a rheoli’r preswyliadau a chanddo’r sgiliau a’r ddealltwriaeth y mae eu gofyn o ran sut y gall ballet hybu hunanhyder mewn plant a phobl ifanc.

Mae Ballet Cymru yn ymroddedig i ddawns gynhwysol. Yn 2012 a 2013, ar y cyd â dawnswyr cymuned ac anabl proffesiynol a GDance, bu i ni gynhyrchu prosiect oedd yn torri tir newydd, Stuck in the Mud, a gefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Ei dreftadaeth yw gweld ein gwaith bellach yn parhau er mwyn helpu i ganfod a chynhyrchu llwybrau i ballet i bobl ifanc a chanddynt anabledd.

Mae Ballet Cymru eisoes yn adnabyddus am dorri tir newydd ac am gydweithredu ag artistiaid o’r radd flaenaf. Bydd y cwmni’n mynd ar daith i ddeugain o oedfannau yng Nghymru ac yn Lloegr yn 2018 ac i’w ganlyn ei wedd ddihafal ar Cinderella, a chynhyrchiad newydd, A Child’s Christmas in Wales gan Dylan Thomas, gyda cherddoriaeth a gyfansoddwyd gan Cerys Matthews, MBE, y Canwr a’r Cyfansoddwr Caneuon ac un o Noddwyr Ballet Cymru.

Amcan Ballet Cymru yw cynnig preswyliadau D-connect/D-gysylltu ar y cyd ag wyth oedfan i gynnig llwybrau i ddawns i blant a phobl ifanc.

Maen nhw’n cynnwys:

• Taith Gyffwrdd, Perfformiad â Disgrifiad Llafar
• Mynediad i’r perfformiad
• Cymryd rhan yn y perfformiad gyda dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru

Dwy, dair neu bedair sesiwn, awr hyd at ddwyawr a hanner, fydd y preswyliadau, gan ddibynnu ar anghenion y grw^p, a byddant yn gwbl gynhwysol; mae’n hollbwysig peidio â chau neb allan oherwydd anabledd neu dlodi. Bydd D-connect/D-gysylltu yn gweithio gydag amrediad amrywiol o blant gan gynnwys anableddau corfforol a dysgu, byddar, dall ac â nam ar eu golwg, plant difater tuag at ddysgu, ac amrywiaeth eang o darddiadau ethnig. Caiff y cyfranogwyr gyfle i weithio gyda dawnswyr proffesiynol a chyfarwyddwyr artistig Ballet Cymru. Mae dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru yn dal tystysgrifau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac maent wedi’u hyfforddi i gyflenwi rhaglenni addysg; mae gwaith addysg y cwmni’n hygyrch ac yn gynhwysol.

Bydd preswyliadau D-connect/D-gysylltu yn digwydd wythnos cyn pob perfformiad, naill ai yn oedfan y perfformiad neu mewn oedfan hygyrch leol gyfagos e.e. ysgol neu ganolfan gymuned. Rydym yn rhagweld gweithio gydag ugain hyd at ddeugain o blant ym mhob preswyliad. Traddodir y preswyliadau mewn ffordd hamddenol a rhydd ac sy’n hwyl, yn gymorth i ddatblygu crebwyll y cyfranogwyr o’r ballet, yn ogystal â rhoi iddynt ymdeimlad dyfnach o ymgysylltu a llawnder o brofiad. Bydd Ballet Cymru yn trafod â theatrau/oedfannau perfformio i ymorol bod y prisiau isaf posib ar gael er mwyn i deulu neu ffrindiau’r cyfranogwyr weld perfformiadau proffesiynol y cwmni. Byddai’r preswyliadau’n ateb ein dyheadau, sef ysbrydoli rhagor o bobl i ymgysylltu â ballet.

Mae D-connect/D-gysylltu yn bwydo gweledigaeth Ballet Cymru o ran agor byd ballet i gynrychioli’n llawn amrywiaeth gwledydd Prydain heddiw. Byddai’r prosiect yn gaffaeliad i ni fapio’r diddordeb mewn ballet cynhwysol ledled gwledydd Prydain a bydd y gwaith o bwyso a mesur y prosiect yn ofalus ac yn drylwyr yn ddogfen barhaol a phwysig o ran cyfrannu at lunio cyfeiriad Ballet Cymru, a ballet cynhwysol, yn y dyfodol. Dros y blynyddoedd gweithiodd Ballet Cymru gydag amrediad amrywiol o bobl ac mae bob amser yn fraint gweld y llawenydd y mae dawns yn gallu’i roi i bobl. Ein hamcan yw agor y cyfle hwn i bawb.

Yr hyn sydd gennym yn ein bwriad yw atgynhyrchu’r ysbrydoliaeth a’r hyfforddiant a greodd y chwaraeon Para-Olympaidd ym myd Chwaraeon ond ym myd ballet a’r celfyddydau. Mae Ballet Cymru yn sylweddoli mai dyhead hirdymor yw hwn, ond mae’n ymroddedig i’r nod hwn ac fe’i cefnogir yn y weledigaeth hon gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Cofiwch fod Ballet Cymru yn Elusen Gofrestredig (Rhif: 1000855)

Back to News