Rhaglen Cysyllteion Ballet Cymru 2018 – 2019

Mae Rhaglen Aelodau Cyswllt Ballet Cymru wedi’i chynllunio i ategu hyfforddiant dawns presennol y myfyrwyr a’i nod yw rhoi cyfle i ddawnswyr ballet ifanc, talentog gael cipolwg ar fywyd fel dawnsiwr proffesiynol drwy feithrin perthynas waith agosach a mwy rheolaidd gyda Ballet Cymru.

Mae’r rhaglen yn cael ei chynnal yn fisol o fis Medi tan fis Gorffennaf yn stiwdios dawns Ballet Cymru yng Nghasnewydd, ac mae ar gael i fechgyn a merched 11+* oed. Mae’n gweithio ar 2 lefel:

Cysyllteion Canol: 11 – 13 Oed
Cysyllteion Hŷn: 14 oed a throsodd

* Oedran o 31 Awst 2018

Bydd Aelodau Cyswllt Ballet Cymru yn cael y cyfle i weithio gyda dawnswyr proffesiynol, Cyfarwyddwyr Artistig ac athrawon gwadd y cwmni. Bydd pob sesiwn yn cynnwys dosbarth ar dechneg ballet, ac yna waith pointe/hyfforddiant i fechgyn (lle y bo’n briodol), repertoire a gwaith creadigol. Mae gwaith pointe yn hanfodol ar gyfer y cwrs. Yn ystod y cwrs, bydd yr Aelodau Cyswllt yn dysgu gwaith o repertoire Ballet Cymru, yn ogystal â datblygu sgiliau coreograffig drwy weithio gyda thasgau creadigol ac ymchwiliol.

Dyddiadau’r Rhaglen Aelodau Cyswllt

2018

16 Medi
21 Hydref
18 Tachwedd
16 Rhagfyr

2019

20 Ionawr
17 Chwefror
17 Mawrth
28 Ebrill
19 Mai
16 Mehefin
21 Gorffennaf
27 Gorffennaf – perfformiad

*Efallai y bydd rhagor o ddyddiadau’n cael eu hychwanegu yn nes at amser y perfformiad a byddwch yn cael eich hysbysu am unrhyw newidiadau yn y dyddiadau.

Cost: £200

Bydd yr Aelodau Cyswllt yn cael cyfle i berfformio ym mis Gorffennaf yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd a rhoddir blaenoriaeth iddynt wrth archebu lle ar gyrsiau dawns eraill Ballet Cymru.

Er mwyn cael lle ar ein rhaglen Aelodau Cyswllt, cynhelir clyweliadau
yn stiwdio Ballet Cymru, Trefgwilym, Casnewydd ddydd Sul 22 Gorffennaf 2018.

I wneud cais, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ganlynol gan gynnwys dau ffotograff cyfredol** (peidiwch ag anfon unrhyw daliad eto) at Emily Edwards / Aelodau Cyswllt Ballet Cymru emilyedwards@welshballet.co.uk erbyn dydd Sul 15 Gorffennaf 2018 fan bellaf.

**Dylech gynnwys dau ffotograff o’r ymgeisydd mewn dillad dawns, un yn wynebu ymlaen mewn tendu a la seconde, breichiau yn yr ail safle a’r ail ffotograff mewn arabesque en l’air cyntaf.

Gyda chefnogaeth

logo-strip